ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ                          ~/~                          ΑΓΡΥΠΝΙΑ                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


   

   

   

  
   
   

   

  Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Σπυρίδωνος.
  Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

  Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργός, θεοφόρε, Σπυρίδων πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα. 

   

   

  


  Διάφορα Κείμενα