ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - 2015                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


   

   

   

  
   
   

   

  Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Σπυρίδωνος.
  Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

  Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργός, θεοφόρε, Σπυρίδων πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα. 

   

   

  


  Διάφορα Κείμενα